Kalender

 

18 december 2014  EVORA Kick-off
  januari – februari 2015  Interviews met belanghebbende actoren
5 en 6 maart 2015

 EVORA werksessie #1

 Algemene conclusies

 • Er is duidelijke bereidheid tot het nemen van gezamenlijke stappen
 • Er is eensgezindheid over de op te pakken thema’s
 • De bestaande kennis wordt meegenomen
 • De betrokkenheid van de lokale / regionale beleidsmakers is noodzakelijk

 Verdere aanpak

 • Beleid en realisatie laadpunten in steden

* Werksessies met partnersteden [spoor 1]

* Werkgroep: blauwdruk lokaal beleid [spoor 2]

 • Verbetering laaddienstverlening e-rijder

* Klankbordgroep ‘code publiek laden’ [spoor 3a]

* Werkgroep: gelijk speelveld [spoor 3b]

* Werkgroep: afsprakenstelsel marktpartijen [spoor 3c]

* Werkgroep: aanbevelingen Vlaamse overheid [spoor 3d]

* Werkgroep: kennisborging en samenwerkingsvorm [spoor 4]

  2 en 3 april 2015

 EVORA werksessie #2

 Donderdag 2 april 2015

 • Voormiddag: klankbordgroep ‘Code publiek laden’;
 • Namiddag: werkgroep gelijk speelveld (vervolgoverleg met netbeheerders over uniforme eisen netaansluiting);

 Vrijdag 3 april 2015

 • Voormiddag: partnerstedensessie #4 (marktbenadering en uitvoeringsplan);
 • Namiddag: werkgroep afsprakenstelsel marktpartijen
  7 en 8 mei 2015

 EVORA werksessie #3

Donderdag 7 mei 2015

 • Voormiddag: werkgroep gelijk speelveld (bespreking proces plaatsing van een laadpunt)
 • Namiddag: energie- en klimaatdag voor lokale besturen (sessie elektrische laadpalen plaatsen met een visie)

 Vrijdag 8 mei 2015

 • Voormiddag: werkgroep blauwdruk lokaal beleid
 4 juni 2015

 EVORA werksessie #4

Donderdag 4 juni 2015, Train & Rail, Brussel

 • 13u00 – 13u15: Welkomstwoord en inleiding
 • 13u15 – 14u00: Toelichting kernpunten beleidsvisie initiële partnersteden
 • 14u00 – 14u45: Hoe altijd overal kunnen laden?
 • 14u45 – 15u00: Pauze
 • 15u00 – 15u45: Hoe omgaan met de netaansluiting van publieke laadpalen?
 • 15u45 – 16u00: Code publiek laden
 • 16u00 – 16u10: Next steps
 3 december 2015

EVORA slotevent

Donderdag 3 december 2015, Den Bell, Antwerpen

 • 9u30: Ontvangst
 • 10u00: Welkomstwoord, Jozef Ghijselen, IWT
 • 10u05: De toekomst van laadpunten in en om de stad, Koen Kennis, Stad Antwerpen
 • 10u20: Het belang van laadinfrastructuur voor de groei van e-mobility, Wim Kleijn, Renault Group
 • 10u35: De impact van nieuwe technologieën op het net, Walter van den Bossche, Eandis
 • 10u50: Het potentieel van elektrische voertuigen, prof. dr. ir. Joeri van Mierlo, Vrije Universiteit Brussel
 • 11u00: De bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor EVORA, Arthur Vijghen, The New Drive/EVORA
 • 11u20: Panel discussie met EVORA actoren, gemodereerd door Joost Vantomme, FEBIAC
 • 10u50: EVORA en het Vlaams actieplan ‘Clean Power for transport’, Annemie Turtelboom, Vlaams Viceminister President
 • 12u00: Walking lunch en EV-experience

Inschrijven via: https://evoraslotevent.eventbrite.nl »

 

Planning

In EVORA wordt aan twee hoofddoelstellingen gewerkt: het ontwikkelen van beleid en aanpak om laadpunten te realiseren in Vlaamse steden, en het verbeteren van de laaddienstverlening voor de e-rijders.

I. Realisatie laadpunten in steden

De korte termijn doelstelling bestaat erin om de realisatie van laadpunten bij de partnersteden te versnellen. Hiervoor onderscheiden we 2 verschillende sporen:

 • Spoor 1: realisatie van laadpunten bij partnersteden;
 • Spoor 2: blauwdruk lokaal beleid voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Spoor 1: realisatie van laadpunten bij partnersteden

In samenwerking met de verschillende partnersteden zal er een beleidsvisie en uitvoeringsplan voor (semi)publieke laadpunten worden opgemaakt. Aan de hand van een aantal werksessies worden de partnersteden geïnformeerd over mogelijke keuzes om een laadpuntenbeleid op te stellen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een (concept)beleidsvisie en uitvoeringsplan voor de partnersteden. Deze visie zal de bestuurlijke goedkeuringsprocedure doorlopen.

Na de vaststelling door het beleid zal de markt door de steden worden benaderd – volgens de wetten overheidsopdrachten. Binnen de context van EVORA is het de bedoeling om te leren van de eerste 10 e-rijders die per partnerstad geholpen worden met een laadpunt. Het beleid dat de partnersteden ontwikkelen is er uiteraard op gericht om meer bewoners en bezoekers te faciliteren met laadpunten.

Spoor 2: blauwdruk lokaal beleid voor alle Vlaamse steden en gemeenten

Er zal een blauwdruk opgemaakt worden voor lokaal beleid voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Om dit te bewerkstelligen zal er een werkgroep worden opgericht. In deze werkgroep zullen onder andere de partnersteden, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Federauto, het departement MOW & LNE, … betrokken worden.

II. Verbetering laaddienstverlening e-rijders

EVORA wil op korte en lange termijn de laaddienstverlening van de e-rijders verbeteren door onder andere te werken aan goede afspraken tussen marktpartijen, het verlagen van kosten en een “Code” voor publiek laden. Eveneens kunnen we deze doelstelling onderverdelen in twee sporen:

 • Spoor 3: publiek / privaat kennis- en actieplatform;
 • Spoor 4: kennisborging en samenwerkingsvorm.

Spoor 3: publiek / privaat kennis- en actieplatform

EVORA wil de bestaande drempels voor een brede uitrol van laadpunten in Vlaanderen verlagen of wegnemen door overleg over verschillende thema’s:

 • Spoor 3a: code publiek laden;
 • Spoor 3b: gelijk speelveld;
 • Spoor 3c: afsprakenstelsel marktpartijen:
 • Spoor 3d: aanbevelingen Vlaamse overheid.

Spoor 3a – code publiek laden

Er is bij markt- en overheidspartijen nood aan afspraken over (niet-conforme) minimumeisen voor de e-rijders. Dit gaat bijvoorbeeld over de volgende elementen:

 • Duidelijke definitie publiek / semipubliek;
 • Basisregels voor geografische indicatie;
 • Betalingsmethode & tarieven (combinatie met parkeertarieven);
 • Laadsnelheid;
 • Wie is eigenaar;
 • Definitie van (inter)operabiliteit.

EVORA wil hierin faciliteren door een klankbordgroep “Code voor publiek laden” op te richten, waarin de belangen en behoeftes van de (toekomstige) e-rijders centraal staan.

Spoor 3b – gelijk speelveld

Er is vanuit marktpartijen behoefte aan een gelijk speelveld tussen marktpartijen. De marktpartijen willen bijvoorbeeld duidelijkheid op korte en lange termijn over de dienstverlening van netbeheerders aan steden en gemeenten rond laadpunten, en zijn vragende partij voor conformiteit over de eisen van de netaansluiting. Tegelijkertijd is er bij de steden vraag naar informatie over de randvoorwaarden om laaddienstverlening te faciliteren (bijvoorbeeld exploitatietermijn of een financiële tussenkomst in het laadpunt). Daarnaast zijn de steden zoekende naar aanvaardbare voorwaarden voor meerdere partijen en kpi’s om marktpartijen onafhankelijk te vergelijken. EVORA wil hierin faciliteren door een werkgroep “Gelijk speelveld” op te richten.

Spoor 3c – afsprakenstelsel marktpartijen

Er is bij marktpartijen, in het bijzonder de laaddienstverleners (exploitanten en service providers), behoefte om onderling de dialoog aan te gaan over ieders rol en verantwoordelijkheid in de waardeketen van laaddienstverlening. Tegelijkertijd zijn de netbeheerders vragende partij om rekening te houden met de belasting van het net. Aangezien de waardeketen (markt) van laaddienstverlening niet gereguleerd is ontstaan er automatisch meerdere interpretaties van de rollen en verantwoordelijkheden van iedere marktpartij: dit geldt ook voor de landen buiten België. EVORA wil in een werkgroep “afsprakenstelsel marktpartijen” faciliteren waarbinnen met marktpartijen en netbeheerders onderling wordt bekeken hoe in België samengewerkt (of niet samengewerkt) kan worden rond bepaalde thema’s. De volgende thema’s / aspecten kunnen hierbij inhoudelijk besproken worden in deze werkgroep:

 • Toegang laadpunten voor e-rijder;
 • Verlagen van drempels voor e-rijder;
 • Eenduidige facturatie naar eindklanten;
 • Processen ter ondersteuning van GIS-data;
 • Centraal of bilateraal bepaalde data uitwisselen.
 • Processen ter ondersteuning van (inter)operabiliteit;
 • Definitie van rollen en verantwoordelijkheden in de keten van laaddienstverlening
 • Communicatie (nood aan platform met correcte info over laadpalen + status (real time), regionaal, nationaal).

Spoor 3d – aanbevelingen Vlaamse overheid

op basis van de resultaten van de klankbordgroep en werkgroepen 3b & 3c kunnen aanbevelingen naar bevoegde instanaties vanuit de deelnemers van EVORA worden gemaakt.

Spoor 4: kennisborging en samenwerkingsvorm

EVORA wil de kennis die bij de steden, marktpartijen, … in het kader van EVORA is ontwikkeld voortzetten ná de projecttermijn van EVORA. Hiervoor zal het met de initiatiefnemers en geïnteresseerde deelnemers streven naar het inrichten (of oprichten) van een samenwerkingsvorm of –organisatie voor publiek laden, na de termijn van EVORA.